Tarım Aracıları

Mevsimlik tarım işinde “tarım aracıları” kilit pozisyonda olup, işçilerinin çalışma ve barınma koşularının belirlenmesinde rol oynamaktadır. Tarım iş aracısı, üretici ile mevsimlik tarım işçisi arasında iş bağlantısı kuran, bunun karşılığında işverenden belli bir miktar ücret alan kişidir. “Dayıbaşı”, “Elçi” veya “Çavuş” olarak adlandırılan aracıların, iş bağlantısı kurma, ücret garantisi sağlama, kalacak yer temin etme gibi sorumlulukları bulunmaktadır.

“Tarım İş Aracıları Yönetmeliği” tarım iş aracısının kim olduğu, bu işin yapılabilmesi için gerekli iznin alınma koşulları, aracıların çalışma ve denetim şekilleri, mevsimlik tarım işçisi, aracı ve işveren arasındaki ilişkinin ne şekilde düzenleneceği gibi konuları hükme bağlamıştır. Yönetmelik, tarım iş aracısını “Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı görevini yapmak üzere kurumca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlamıştır. Tarım iş aracılarının kayıt altına alınma görevi Türkiye İş Kurumu'na aittir. Ancak mevsimlik tarım işinin geçici süreli olması, çok geniş bir alanda gerçekleşmesi, kayıt dışı çalışmanın yaygın olması, yeterli bilgilendirmenin olmaması gibi sebeplerle aracıların kayıt altına alınması istenen seviyede olmamaktadır.

Mevsimlik tarımda faaliyet gösteren aracıların kayıt altına alınması;

a) İşçi ve aracı özelinde ekonomik hakların korunması, yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine,

b) Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması amacıyla sürdürülen çalışmalara olumlu katkı sağlayacaktır.

c) Ülke ekonomisi açısından kayıt dışılığın kademeli olarak ortadan kaldırmasına,

d) Çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal gereksinimler konusunda politikalar geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.