Çiftçiler

Çiftçilik nedir?: Toprakta ekim, bakım, dikim ve yetiştirme yolları ile bitki, hayvan ya da hayvan ürünleri istihsalinde bulunmak ya da bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirmek mesleğine çiftçilik denir. Devamlı olarak bu işle uğraşanlara da “çiftçi” denir.

Tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan Çiftçi Kayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi, geliştirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve Çiftçi Kayıt Sistemi ile bağlı sistemlere yönelik tarımsal destekleme programlarının denetlenebilir, izlenebilir, raporlanabilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veritabanına “Çiftçi Kayıt Sistemi” denir.

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’ne göre; çiftçi, mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerdir. ÇKS Belgesi, düzenleme tarihi itibariyle, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sisteminde yer alan bilgilerini gösterir belgedir. Çiftçi Belgesi, çiftçilerin özlük ve tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, kanunen bağlı bulundukları ziraat odası tarafından verilen ve o yılın tasdikini taşıyan belgedir. Çiftçi Kayıt Formu, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yapılabilmesi ve/veya Çiftçi Kayıt Sisteminin güncellenebilmesi için başvuru sahibi çiftçilerden talep edilen formdur. 

Çiftçiler, ÇKS’ye kayıt olabilmek, ÇKS kayıtlarını güncellemek için, istenen bilgi ve belgelerle, il/ilçe müdürlüklerine başvurabilirler. Birden fazla ilçe sınırları dahilinde tarımsal faaliyet sürdüren çiftçiler ÇKS’ye kayıt olmak için, başvurularını tarım arazisinin bulunduğu yerleşim birimlerinden herhangi birinin bulunduğu ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise il müdürlüğüne yaparlar. Çiftçiler, Bakanlıkça yetki verilmesi halinde yetki verilen iş ve işlemlerini kendileri internet üzerinden Bakanlıkça sağlanacak ÇKS uygulaması ve/veya e-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/tarbil-ciftci-kayit-sistemi-cks-basvurusu-4252) üzerinden de yapabilirler. 

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği için tıklayınız. 

"Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği" eki olan formları bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız. 

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ürün bilgileri, ürünün sulama durumu, örgütlü çiftçi sayısı gibi bilgilere beyan ile değil resmi kayıt ile ulaşılabilmesi mümkün hale gelmektedir. Ancak, çiftçiler üretim süreçleri ile ilgili kayıt sistemlerine dahil olmanın yanı sıra ülkemizin yayınladığı ulusal politikalar ve imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler gereği istihdam ettikleri işgücüne yönelik bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar; 

1) Çalışanlar arasında ayrımcılık (yaş, cinsiyet, ırk gibi) yapılmaması, 
2) İşçilerin yazılı sözleşmeler ile istihdam edilmesi ve işçilerin kayıt altına alınması, 
3) Tarım aracısı belgesi olan (İŞKUR’a kayıtlı) tarım aracıları (dayıbaşı, elçi) ile iş yapılması,  
4) İşçilere insana yakışır çalışma koşullarının sağlanması, 
5) Arazi düzeyinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yapılması, 
6) Zorla çalıştırma konusunda bilinç düzeyine sahip olunması ve gerekli tedbirlerin alınması, 
7) Yeni istihdam edilen işçilere arazinin tanıtılması, gerekli iş-başı eğitimlerin verilmesi ve disiplin kurallarının (işçilere anlatılmasından sonra) uygulanması, 
8) Çocuk işçilik konusunda yasal limitlere uyulması ve önlenmesi için bilinç düzeyine sahip olunması, 
9) Örgütlenme (sendikalaşma, dernek kurma gibi) ve toplu sözleşme konularında işçilere motivasyon verilmesi ve destek verilmesi.